Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego

dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5, tel.: (32) 2380200 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@imn.gliwice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

      o    wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub

           sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

      o    realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

      o    wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na

            Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy;

      o  wyrażoną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na

podstawie odrębnych przepisów.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów

przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz.217 ze zm.)

6. Przysługuje Pani/Panu:

     o    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

     o    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

     o    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie

           następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach

          sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania

          umowy;

     o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

     o    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane są

           przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa

           na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

           jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij